Politica de confidențialitate

Această politică de confidențialitate se aplică de către Asociația Profesională de Drumuri şi Poduri din România (denumită în continuare Operatorul sau A.P.D.P.), asociaţie profesională cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 41, apt. 37, sector 1, înfiinţată prin Sentinţa civilă nr. 1568/04.06.1990 pronunțată în dosarul nr. 1601/PJ/1990, înregistrată în Registrul Asociațiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei Sector 1 la poziția 212/17.07.2002, având CUI RO 4631659, reprezentată de Președinte Anton Valentin, administrator al paginii web www.apdp.ro şi al paginii web www.congresapdpromania.ro.

 

Politica noastră de confidențialitate are în vedere prevederile legale ale Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în cele ce urmează Regulamentul GDPR).

 

Acest document se aplică atât membrilor existenți şi personalului angajat din cadrul A.P.D.P. Romania, dar şi persoanelor fizice care intenționează să adere la A.P.D.P. şi completează şi depun cererea de înscriere în asociație. Se aplică totodată persoanelor fizice participante la congresul organizat de A.P.D.P.

CE DATE COLECTĂM?

Avem nevoie de datele dvs. tocmai în scopul desfăşurării activității asociației şi nu vom colecta decât acele date care ne sunt necesare si suficiente pentru a ne atinge scopul declarat.

 

Concret, de la  membrii A.P.D.P. şi personalul angajat colectăm: nume, prenume, date de identificare, domiciliu, serie şi număr carte de identitate, CNP, adresa de email, număr de telefon, funcţia şi societatea unde lucrează. Aceste date ne sunt necesare în vederea îndeplinirii unui interes legitim al Operatorului - buna organizare şi funcționare a A.P.D.P. şi sunt prelucrate pe baza consimţământului anterior dat.

 

De la persoanele fizice care intenționează să adere la A.P.D.P. colectăm informațiile pe care acestea ni le pun în mod expres la dispoziție, atunci când completează formularul de înscriere în organizație şi anume: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon. Aceste date sunt preluate pe bază de consimţământ.

  

Colectăm date cu caracter personal şi de la utilizatorii site-ului www.congresapdpromania.ro, persoane fizice care ne transmit solicitarea de a participa la congresul A.D.P.D., caz în care solicităm: nume, prenume, societatea din care face parte solicitantul persoană fizică, funcția, telefon, fax, email, numele şi prenumele persoanelor însoțitoare. Suplimentar, în vederea participării la congres şi a facilitării cazării, putem solicita şi data şi ora sosirii în localitatea în care are loc congresul, datele indicate de participant pentru efectuarea rezervării la hotelul cu care A.P.D.P. organizează evenimentul, tipul şi numărul de cameră, preferințe cu privire la materialele puse la dispoziție de A.P.D.P. etc. Finalizarea sistemului de înregistrare la Congres presupune achitarea unui tarif înregistrare, caz în care A.P.D.P. va avea acces la numărul de cont şi banca participantului sau organizației care achită tariful de participare. Participarea la Congres poate implica prelucrarea imaginilor fotografice şi video în vederea promovării evenimentului.

SCOPUL ÎN CARE COLECTĂM DATELE

Colectăm și prelucrăm informațiile menționate mai sus cu scopul principal de a asigura buna organizare şi funcționare a asociației, în vederea organizării de congrese, simpozioane, conferințe si schimburi de experiență pe teme profesionale, pentru a transmite membrilor convocări şi materiale informative, atât pentru ședințele periodice (ordinare), cât şi pentru cele extraordinare.

 

De asemenea, avem drept scop reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor noștri din domeniul drumuri şi poduri, pentru a analiza şi dezbate probleme ce tratează drumul şi transportul rutier, pentru a promova forme moderne şi unitare de organizare a domeniului rutier, în formarea şi perfecționarea continuă a membrilor noștri.

 

În modul în care ne desfășurăm activitatea este posibil să folosim datele dumneavoastră dând curs unor solicitări venite din partea organelor de aplicare a reglementărilor, entităților guvernamentale și anchetelor oficiale.

 

IMPORTANT este că noi nu vindem și nu distribuim informațiile dvs. personale către terți în scopul de marketing direct al terților.

 

Totuși, vom transmite anumite date co-contractanţilor noștri, în vederea organizării Congresului APDP, în vederea participării dvs. la congres, la evenimentele asociate congresului, precum şi în vederea rezervării cazării dvs. pe tot parcursul desfăşurării congresului. Aceste date vor fi strict limitate la nume, prenume şi, dacă este cazul, funcția şi organizația din care faceți parte.

 

De asemenea, vom divulga informațiile dvs. în cazul în care considerăm că acest lucru se cere de legea aplicabilă, de reglementări, de o procedură sau un proces legal, la solicitarea unei autorităţi publice ori atunci când divulgarea acestor informații este oportună datorită unor chestiuni de siguranță sau de natură asemănătoare.

 

Este posibil să transmitem informațiile dvs. altfel decât este descris în această politică, în cazul în care vă anunțăm și dvs. sunteți de acord.

CONSIMŢĂMÂNT

Vă puteți retrage consimţământul de a vă prelucra datele oricând. Dacă vă retrageți consimţământul, nu veţi mai putea utiliza serviciile sau funcțiile care necesită colectarea sau utilizarea informațiilor pe care le-am obținut sau utilizat pe baza consimţământului.

 

Puteți alege să nu mai primiți e-mailuri promoționale (tip newsletter) din partea A.P.D.P., printr-un simplu email la adresa: office@apdp.ro cu subiectul GDRP.

 

Reţineţi însă că, dacă renunţaţi la primirea mesajelor de promovare, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje nepromoționale, cum ar fi convocări la ședințe, materiale informative, informări legate de taxele şi contribuțiile dvs. la A.P.D.P. şi/sau de  taxa de înregistrare la Congres.

 

Totodată, prin înscrierea dvs. la congres, înţelegeţi şi acceptați că putem folosi datele dvs. în vederea promovării evenimentului.

CÂT TIMP COLECTĂM?

Vă păstrăm informațiile cât timp sunteți membru al A.P.D.P. sau cât timp durează relația contractuală cu A.P.D.P. În cazul în care participați la Congresul A.P.D.P., datele dvs. cu caracter personal (incluzând imagini fotografice) pot fi folosite pentru o perioadă de 10 ani.

 

Aveți tot timpul dreptul de a fi uitat. Luați însă în considerare că există anumite situații în care nu vom da curs solicitării dvs. şi anume atunci când, urmare a activității noastre sau a serviciilor pe care vi le-am prestat, au apărut divergenţe, situații litigioase etc., ce trebuie rezolvate amiabil sau pe cale judecătorească.

CE DREPTURI AVEŢI?

Conform regulamentului GDPR aveți noi drepturi privind utilizarea informațiilor cu caracter personal de noi.

  • dreptul de acces – adică dreptul de a vi se comunica dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate iar dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora, de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru informații şi copii suplimentare, vă vom percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative.
  • dreptul de a fi uitat – adică dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal. Puteți sa ne cereți acest lucru direct la adresa office@apdp.ro cu subiectul GDRP.
  • dreptul la restricționare – adică dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele vor fi marcate şi pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri.
  • dreptul la rectificare– adică dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte şi dreptul de a le corecta, dvs. putând să completați datele incomplete oricând veți considera necesar.
  • dreptul la portabilitate – adică dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat, în format structurat, comun şi care poate fi citit de aparate. Aveți totodată dreptul de a transmite aceste date unei alte entităţi, fără obiecții din partea noastră.
  • dreptul de a obiecta – adică dreptul de a ne transmite obiecțiuni cu privire la motive legate de situația dvs., faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi. Dacă vă exercitați dreptul de a obiecta, nu vă vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract deja încheiat. Orice obiecții ați avea, le puteți adresa prin email la office@apdp.ro cu subiectul GDRP.
  • dreptul de a sesiza ANSPDCP – adică dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dvs. nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

CUM DĂM CURS SOLICITĂRILOR DVS.?

Depunem toate eforturile ca în termen de o lună de la data recepționarii solicitărilor dvs. să vă răspundem şi vă dăm curs solicitărilor. Acest termen de răspuns poate fi prelungit conform Regulamentului GDPR cu cel mult 2 luni, în situația în care este necesar, ținându-se cont de numărul cererilor şi complexitatea solicitărilor.

 

În acest context, luați în calcul că pentru a da curs oricărei solicitări cu privire la datele personale, vom lua toate măsurile necesare a vă verifica identitatea, pentru a evita eventuale fraude.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE

Este posibil să actualizăm ocazional această politică. Dacă utilizaţi serviciile noastre după o actualizare, sunteţi de acord cu politica actualizată.